ಚಿತ್ರಗಳ ಗ್ಯಾಲರಿ

Kreedakoota – 2023

DSC_1950-min-ink
DSC_0085-min-ink
DSC_0034-min-ink
DSC_0029-min-ink
Copy of IMG_2178-min-ink
Copy of IMG_2130-min-ink
Copy of IMG_2102-min-ink
Copy of IMG_2092-min-ink
Copy of IMG_2042-min-ink
IMG_8968-min-ink
DSC_2060-ink
DSC_3228
DSC_3223
DSC_3357
previous arrow
next arrow
DSC_1950-min-ink
DSC_0085-min-ink
DSC_0034-min-ink
DSC_0029-min-ink
Copy of IMG_2178-min-ink
Copy of IMG_2130-min-ink
Copy of IMG_2102-min-ink
Copy of IMG_2092-min-ink
Copy of IMG_2042-min-ink
IMG_8968-min-ink
DSC_2060-ink
DSC_3228
DSC_3223
DSC_3357
previous arrow
next arrow

Ugadi celebration – 2023

IMG_8966-min-ink
IMG_3422-min-ink
DSC_2515-min-ink
DSC_2498-min-ink
DSC_2455 (1)-min-ink
DSC_2387-min-ink
DSC_2276-min-ink
DSC_2242-min-ink
DSC_2217-min-ink
DSC_1971-min-ink
DSC_1967-min-ink
previous arrow
next arrow
IMG_8966-min-ink
IMG_3422-min-ink
DSC_2515-min-ink
DSC_2498-min-ink
DSC_2455 (1)-min-ink
DSC_2387-min-ink
DSC_2276-min-ink
DSC_2242-min-ink
DSC_2217-min-ink
DSC_1971-min-ink
DSC_1967-min-ink
previous arrow
next arrow

Kannadothsva – 2022

IMG_8966-min-ink
IMG_3422-min-ink
DSC_2515-min-ink
DSC_2498-min-ink
DSC_2455 (1)-min-ink
DSC_2387-min-ink
DSC_2276-min-ink
DSC_2242-min-ink
DSC_2217-min-ink
DSC_1971-min-ink
DSC_1967-min-ink
DSC_1950-min-ink
DSC_0085-min-ink
DSC_0034-min-ink
DSC_0029-min-ink
Copy of IMG_2178-min-ink
Copy of IMG_2130-min-ink
Copy of IMG_2102-min-ink
Copy of IMG_2092-min-ink
Copy of IMG_2042-min-ink
IMG_8968-min-ink
DSC_2060-ink
previous arrow
next arrow
IMG_8966-min-ink
IMG_3422-min-ink
DSC_2515-min-ink
DSC_2498-min-ink
DSC_2455 (1)-min-ink
DSC_2387-min-ink
DSC_2276-min-ink
DSC_2242-min-ink
DSC_2217-min-ink
DSC_1971-min-ink
DSC_1967-min-ink
DSC_1950-min-ink
DSC_0085-min-ink
DSC_0034-min-ink
DSC_0029-min-ink
Copy of IMG_2178-min-ink
Copy of IMG_2130-min-ink
Copy of IMG_2102-min-ink
Copy of IMG_2092-min-ink
Copy of IMG_2042-min-ink
IMG_8968-min-ink
DSC_2060-ink
previous arrow
next arrow